อำเภอทุ่งช้าง
เป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดน่านตั้งอยู่กลางหุบเขาทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ห่างจาก ตัวเมือง 86 กิโลเมตร
ข้อมูลตำบลในอำเภอทุ่งช้าง
ต.ทุ่งช้าง   ต.และ   ต.งอบ   ต.ปอน


อำเภอทุ่งช้าง หรือ " แขวงขุนน่าน "

ประวัติโดยย่อ
อำเภอทุ่งช้างเดิมมีฐานะเป็นแขวง เรียกว่า "แขงขุนน่าน" มีผู้ปกครองแขวงชื่อว่า เจ้าพรหม ณ.น่าน ปกครองแขวงขุนน่านตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๒-๒๔๔๖ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เรียกว่า "อำเภอและ" โดยตั้งที่ว่าการอำเภออยู่บนเนินเขาริมลำน้ำและ บ้านเฟือยลุง ตำบลและในปัจจุบัน ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมลงมาทางใต้ประมาณ ๒ กม. และในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเสียใหม่เป็น "อำเภอทุ่งช้าง" ตามชื่อบ้านซึ่งเป็นที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอในปัจจุบัน
สถานที่ท่องเที่ยวทุ่งช้าง
 • จุดผ่อนปรนไทย-ลาว บ้านห้วยสะแตง
 • อนุสาวรีย์พลเรือน ตำรวจ ทหาร ทุ่งช้าง
 • พิพิธภัณฑ์ทหาร
 • โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์
 • ชิมกาแฟและชมไร่กาแฟบ้านมณีพฤกษ์
 • ถ้ำผาผึ้ง
 • ถ้ำผาแดง
 • ถ้ำหอหญิงหอชาย
 • ถ้ำค้างคาว
 • ดอยผาผึ้ง
 • หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสะแตง
 • หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำและ
 • หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำเพาะ-น้ำพิ
 • อ่างเก็บน้ำปอน
 • น้ำตกตาดหมอก
 • น้ำตกอ่ายเหนือ-น้ำตกอ่ายใต้
 • น้ำตกห้วยตาด
 • น้ำตกตาดสะหลวย
 • น้ำตกผายักษ์
 • พระพุทธมงคลสัมฤทธิ์ 700 ปี วัดทุ่งผึ้ง
 • พระธาตุภูเพียง
 • พระธาตุจอมสลี เก้าดวงดี
 • พระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษาพุทธเจดีย์

ประเพณีที่สำคัญ
+ งานส้มสีทองทุ่งช้าง
+ ประเพณีขึ้นปีใหม่ชาวเขาเผ่าม้ง
+ งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทลื้อ
+ งานน้อมรำลึกอนุสรณีย์วีรกรรม พตท.
+ งานประเพณีปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัวพ่อเฒ่าแม่เฒ่า

พี่ๆน้องๆ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวหรือเยี่ยมชมได้ โดยเดินทางจากตัวเมืองด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถรับจ้าง หรือรถโดยสารประจำทาง น่าน-ทุ่งช้าง ใช้เส้นทางบนทางหลวง หมายเลข 1080 ทุ่งช้างมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้านธรรมชาติอยู่หลายสถานที่ ที่เข้าไปสัมผัสได้ แต่เนื่องจากว่าสถานที่ต่างๆ บางที่ ยังไม่ได้มีการสร้างเส้นทางเข้าไปถึง เลยทำให้การเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมไม่สะดวกมากนัก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบด้านเดินป่า แวะชมธรรมชาติไปเรื่อยๆ และพักค้างแรมในป่า รับรองว่าเข้าไปสัมผัสสถานที่ต่างๆท่ามกลางธรรมชาติแล้วถูกใจแน่นอน..

อำเภอทุ่งช้าง ประกอบไปด้วย a ตำบล มีหมู่บ้าน 40 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 18,861 คน (2560) และมีพื้นที่ทั้งหมด 760.811 ตร.กม. (293.751 ตร.ไมล์) การบริหารเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง

 • เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลและและบางส่วนของตำบลทุ่งช้าง
 • เทศบาลตำบลงอบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลงอบทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลและ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลและ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งช้าง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง)

อำเภอทุ่งช้างตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอปัวและอำเภอเชียงกลาง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสองแควและแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)

การปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลและอำเภอทุ่งช้าง ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลและ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 และเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

จำนวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 มีจำนวน 3,502 คน แยกเป็นชาย 1,791 คน หญิง 1,711 คน ความหนาแน่นของประชากร 814 คนต่อตารางกิโลเมตร จำนวนบ้าน 1,228 หลังคาเรือน

เทศบาลตำบลทุ่งช้างมีพื้นที่ 4.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,687.5 ไร่ ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ บางส่วนของตำบลทุ่งช้าง และบางส่วนของตำบลและ จำนวน 8 หมู่บ้าน ดังนี้

 • ตำบลทุ่งช้าง
  • หมู่ 1 บ้านสลี
  • หมู่ 2 บ้านทุ่งช้าง
  • หมู่ 5 บ้านทุ่งผึ้ง
  • หมู่ 6 บ้านแพะกลาง
 • ตำบลและ
  • หมู่ 3 บ้านดอนชัย
  • หมู่ 5 บ้านสันกลาง
  • หมู่ 6 บ้านมอญ
  • หมู่ 9 บ้านเฟือยลุง
อาณาเขต ตำบลทุ่งช้าง
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลและ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลและ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลและ

การคมนาคมทางบกมีถนนสายสำคัญ คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080


TOP

ตำบลและ ตำบลและ เป็นตำบลเก่าแก่ของอำเภอทุ่งช้าง โดยเริ่มก่อตั้งประมาณ ปี 2442 เคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ เรียกว่าอำเภอและ โดยมีการตั้งที่ว่าการอำเภออยู่ริมน้ำ มีกำนันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จำนวน 9 คน ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน

พื้นที่ตำบลและ มีเนื้อที่ประมาณ 225.41 ตร.กม. ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงมีที่ทำกินเป็นที่ราบตามหุบเขา มีแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำสายหลัก มีที่ลุ่มน้ำน่านเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

การเดินทางไปตำบลและมีหมู่บ้านตั้งอยู่เรียงรายตามถนนสายน่าน – ทุ่งช้าง ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดน่าน ประมาณ 100 กิโลเมตร โดยใช้ถนนสายน่าน – ทุ่งช้าง ทางหลวงหมายเลข 1080

อาณาเขตของ ต.และ
ทิศเหนือ ติด ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
ทิศใต้ ติด ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
ทิศตะวันออก ติด กิ่ง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ทิศตะวันตก ติด กิ่ง อ.สองแคว จ.น่าน, จังหวัดพะเยา

สินค้าที่น่าสนใจ
 • ผลิตภัณฑ์ผ้าทอผ้าน่าน เป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ประณีต สวยงาม
 • ผ้าทอลายไทลื้อยกดอกผ้าทอลายไทลื้อยกดอก
 • รังไหมเป็นรังไหมที่ยังไม่มีการสาวเอาเส้นไหม ผู้ซื้อจะนำไปสาวเอง

สถานที่ท่องเที่ยว
 • พระธาตุภูเพียง
 • แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ
 • สถานีอนามัยตำบลและ
 • ที่ทำการ อบต. และ
 • วัดดอนชัย
 • หมู่บ้านชายแดนบ้านน้ำสวด
 • สำนักงานเทศบาลตำบลและ
TOP
ตำบลงอบ ชนเผ่าไทลื้อ ย้ายถิ่นฐานมาจากแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน ได้มาตั้งรกรากอยู่ที่ลำห้วยงอบ จึงได้ชื่อว่าบ้านงอบ ตำบลงอบ มีชนเผ่า จำนวน 3 เผ่า ไทลื้อ ขมุ ม้ง ในเดือนเมษายน ของทุกปี เผ่าไทลื้อจะดำเนินการสืบสานวัฒนธรรมไทลื้อและการเลี้ยงผีเมือง

พื้นที่ตำบลงอบ สภาพหมู่บ้านอยู่บนพื้นราบระหว่างหุบเขามีแม่น้ำไหลผ่าน ราษฎรอาศัยหุบเขาปลูกส้มเขียวหวาน เงาะ มะม่วง ข้าวโพด

การเดินทาง
การเดินทางสู่ตำบลงอบ มีถนนลาดยางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1080 สายน่าน – ทุ่งช้าง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่าน ประมาณ 100 กิโลเมตร มีรถยนต์ประจำทางวิ่งผ่านตลอดฤดูกาล
อาณาเขต ต.งอบ
 • ทิศเหนือ ติดกับ ต. ปอน อ. ทุ่งช้าง จ. น่าน
 • ทิศใต้ ติดกับ ต. และ อ. ทุ่งช้าง จ. น่าน
 • ทิศตะวันออก ติดกับ อ. เฉลิมพระเกียรติ, อ. บ่อเกลือ จ. น่าน
 • ทิศตะวันตก ติดกับ เมืองเชียงฮ่อน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 
สถานที่ท่องเที่ยว
 • สุสานหอยดอยภูแว
 • ถ้ำผาผึ้ง
 • ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทลื้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลงอบ
 • ต้นชมพูภูคาบ้านมณีพฤกษ์ 2
 • ถ้ำผาแดงประวัติศาสตร์
 • สถานีตำรวจภูธรงอบ
 • ทุ่งดอกท้อ
 • ถ้ำค้างคาว
 • ถ้ำหอหญิงหอชาย
 • หน่วยจัดการต้นน้ำงอบ


สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ
 • ถ้ำประวัติศาสตร์ผาแดง เป็นถ้ำที่อาศัยและหลบภัยของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยสมัยเมื่อครั้งอยู่ในป่า
 • ต้นชมพูภูคา มีต้นชมพูภูคาอยู่ที่บ้านมณีพฤกษ์ 2 เป็นขนาดใหญ่ จำนวน 3 ต้น
 • สุสานหอยดอยภูแว อยู่บ้านมณีพฤกษ์ มีหอยถับถมอยู่นานเป็นจำนวนมาก และชมทิวทัศน์ ยอดดอยภูแวที่สวยงาม
 • สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อเป็นประจำทุกปี

สินค้าที่น่าสนใจตำบลงอบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ้าทอลายน้ำไหล เป็นผ้าฝ้ายนิยมนำมาทำเป็นผ้าปูที่นอน ผ้าซิ่น หรือ ผ้าปูโต๊ะ
สถานที่จำหน่าย
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสุน 27 หมู่ 4 บ้านทุ่งสุน ต.งอบ

TOP
ตำบลปอน ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือสุดของตัวอำเภอทุ่งช้าง เป็นตำบลที่ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านน้ำเลียง, บ้านไร่ไทรงาม, บ้านหล่ายทุ่ง, บ้านหนองคำ, บ้านใหม่, บ้านปอน, บ้านป่าเปือย
อาณาเขต ต.ปอน
 • ทิศเหนือ ติดต่อเขตเซียงฮ่อน แขวงไชยบุรี ประเทศลาว
 • ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 • ทิศใต้ ติดต่อตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง
 • ทิศตะวันตก ติดต่อเมืองเซียงฮ่อน แขวงไชยบุรี ประเทศลาว

การปกครองส่วนภูมิภาค
แบ่งการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่
 • หมู่ 1 บ้านน้ำเลียง
 • หมู่ 2 บ้านไร่ไทรงาม
 • หมู่ 3 บ้านหล่ายทุ่ง
 • หมู่ 4 บ้านหนองคำ
 • หมู่ 5 บ้านใหม่
 • หมู่ 6 บ้านปอน
 • หมู่ 7 บ้านป่าเปือย
 • หมู่ 8 บ้านเฉลิมราช


การปกครองส่วนท้องถิ่น
แบ่งการปกครองเป็น 1 องค์การบริหารส่วนตำบล คือ องค์การบริหารส่วนตำบลปอน มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลปอนทั้งหมด

พื้นที่ทั้งหมด 103.68 ตร.กม.

จำนวนประชากรของตำบล ประชากรทั้งสิ้น 2,793 คน

สถานที่ท่องเที่ยวและบริการ

 1. อ่างเก็บน้ำปอน
 2. วัดดอนชัย
 3. น้ำตกห้วยตาด
 4. สถานีอนามัยตำบลปอน
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลปอน
 6. ด่านศุลกากรทุ่งช้าง
 7. หน่วยจัดการต้นน้ำน่าน ที่ นน 13

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ
 • อ่างเก็บน้ำปอน อ่างเก็บน้ำปอน อยู่ในเขตบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 ต. ปอน อ. ทุ่งช้าง จ. น่าน
 • เผ่าเหาะ เที่ยวชมประเพณีท้องถิ่นของเผ่าเหาะ เป็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในตำบลปอน มีประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากชนพื้นเมือง
 • น้ำตกห้วยตาด อยู่ในเขตพื้นที่บ้านป่าเปือย หมู่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

สินค้าที่น่าสนใจ
 • ผ้าทอลายน้ำไหลไทลื้อ ราคาขายส่งราคาเป็นกันเอง ขนาดของผ้าซิ่นยาย 4 เมตร กว้าง 20 นิ้ว
 • ผ้าทอและผลิตภัณฑ์จากผ้า ผ้าทอและผลิตภัณฑ์จากผ้า

TOP
© 2550-2563 ThungChang.com