หน่วยงานราชการ

งานบริการของภาครัฐ

บริการประชาชน

คนดีทำให้คนอื่นดีได้ หมายความว่าคนดี ทำให้เกิดความดีในสังคม คนอื่นก็ดีไปด้วย ความเลวนั้นจะทำให้คนดีเป็นคนเลวก็ยาก แต่เป็นไปได้ ถ้าคนดีเข้มแข็งในความดี จะทำให้คนเลวมาทำให้คนดีเป็นคนเลวยาก สำคัญอยู่ที่ความเข้มแข็งของคนดี

พระราชดํารัส ร.9

“เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”

ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง

อำเภอทุ่งช้างตั้งอยู่ถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1081 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทร.054795121, 054795373

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงพยาบาลทุ่งช้าง เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โทร.054 795100

พัฒนาชุมชนทุ่งช้าง

สำนักงานพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โทร.054 795136

สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง

สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง ตั้งอยู่ถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง เลขที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ โทร 054 795101

ศูนย์ดำรงธรรมทุ่งช้าง

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุ่งช้าง ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง
โทรศัพท์ติดต่อ 054-795-132

ศูนย์ดำรงธรรมน่าน 054-716467, 21170
สายด่วนรับเรื่องร้องเรียน 1567

หน่วยงานราชการ

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอทุ่งช้างประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง

  • เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
  • เทศบาลตำบลงอบ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
  • องค์การบริหารส่วนตำบลและ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลปอน
หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น

อำเภอทุ่งช้าง

ภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง พัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

หน่วยงานราชการ
เทศบาล

ตำบลทุ่งช้าง

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลและ และบางส่วนของตำบลทุ่งช้าง สำนักงานเทศบาลตั้งอยู่ เลขที่ 203 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
โทรศัพท์ 054 795522

หน่วยงานราชการ
เทศบาล

ตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลงอบทั้งตำบล สำนักงานเทศบาลตั้งอยู่ เลชที่ 171 หมู่ 5 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
โทรศัพท์ 054 693061

หน่วยงานราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล

ตำบลทุ่งช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งช้าง เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 4 บ้านห้วยยาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
โทรศัพท์ 054 795354

ทุ่งช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบล

ตำบลและ

องค์การบริหารส่วนตำบลและ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลและ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอ่่ทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ห่างจากตัวอำเภอ 1.5 กิโลเมตร
โทรศัพท์ 054 718155

หน่วยงานราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบล

ตำบลปอน

องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปอนทั้งตำบล สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 94 หมู่ที่ 7 ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 ทิศเหนือของอำเภอทุ่งช้าง
ติดต่อ 054 719845

สำนักงานสาธารณสุข

อำเภอทุ่งช้าง

พันธกิจ ประสานงานและสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 ตรงข้างโรงพยาบาลทุ่งช้าง
โทรศัพท์ 054-795104
โทรสาร 054-795521
สายด่วน 054795104

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ

สำนักงานเลขที่ 179 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในตำบลและ ย่านชุมชนรอบตลาดสดเทศบาลทุ่งช้าง
โทรศัพท์ 054 795107

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ หมู่ 5 บ้านงอบเหนือ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 ในพื้นที่ตำบลงอบ
โทรศัพท์ 054 693064

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอน

สำนักงานเลขที่ 76 หมู่ที่ 5 บ้านใหม่ ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
โทรศัพท์ 054 694048
สายด่วน 081 3872929

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางแก

สำนักงานอยู่ที่ ถนนทางหลวงชนบท นน. 4017 บ้านปางแก ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
โทรศัพท์ 054 731507

เกษตรอำเภอทุ่งช้าง

สังกัดสำนักเกษตรจังหวัดน่าน กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารเกษตรอำเภอทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130 ในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอ
โทร. 054 795129. 054 795109

ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130
โทร. 081-6024871, 083-5786867error: Content is protected !!