รู้จักทุ่งช้างบ้านเฮา

ประวัติโดยย่อ

เกี่ยวกับทุ่งช้าง

อำเภอทุ่งช้าง เดิมมีฐานะเป็นแขวง เรียกว่า ” แขงขุนน่าน ” มีผู้ปกครองแขวงชื่อว่า เจ้าพรหม ณ.น่าน ปกครองแขวงขุนน่าน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2442-2446 ต่อมา ปี พ.ศ. 2457 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เรียกว่า อำเภอและ โดยตั้งที่ว่าการอำเภออยู่บนเนินเขาริมลำน้ำและ บ้านเฟือยลุง ตำบลและในปัจจุบัน ต่อมา ปี พ.ศ. 2498 ในบันทึก เกี่ยวกับทุ่งช้าง ทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมลงมาทางใต้ ประมาณ 2 กม. และ ในปี พ.ศ. 2504 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่เป็น อำเภอทุ่งช้าง ตามชื่อหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ ในปัจจุบัน

ประเพณีสำคัญประจำปี

  • งานส้มสีทอง ทุ่งช้าง
  • งานประเพณีขึ้นปีใหม่ ชาวเขาเผ่าม้ง
  • งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ไทลื้อ
  • งานน้อมรำลึก อนุสรณีย์วีรกรรม พตท.
  • งานปีใหม่เมือง รดน้ำดำหัว พ่อเฒ่าแม่เฒ่า
Area & Population

พื้นที่และประชากร

อำเภอทุ่งช้าง

พื้นที่ทุ่งช้าง ประกอบไปด้วย 4 ตำบล มีหมู่บ้าน 40 หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 18,861 คน (2560) และ มีพื้นที่ทั้งหมด 760.811 ตร.กม. (293.751 ตร.ไมล์) ทุ่งช้างมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่างๆ และ พื้นที่ข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอปัวและอำเภอเชียงกลาง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสองแควและแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)

ThungChang Nan
อำเภอ ทุ่งช้าง เป็นอำเภอที่อยู่ในจังหวัดน่านตั้งอยู่กลางหุบเขาทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ห่างจาก ตัวเมือง 90 กิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค มี 4 ตำบล 40 หมู่บ้าน

ThungChang
อำเภอทุ่งช้าง

หมู่ 1 บ้านสลี
หมู่ 2 บ้านทุ่งช้าง
หมู่ 3 บ้านน้ำพิ
หมู่ 4 บ้านห้วยยาง
หมู่ 5 บ้านทุ่งผึ้ง
หมู่ 6 บ้านแพะกลาง
หมู่ 7 บ้านปางแก

Lae
อำเภอทุ่งช้าง

หมู่ 1 บ้านทุ่งอ้าว
หมู่ 2 บ้านศาลา
หมู่ 3 บ้านดอนชัย
หมู่ 4 บ้านเวียงสอง
หมู่ 5 บ้านสันกลาง
หมู่ 6 บ้านมอญ
หมู่ 7 บ้านวังผา
หมู่ 8 บ้านน้ำสอด(เก่า)
หมู่ 9 บ้านเฟือยลุง
หมู่ 10 บ้านน้ำเพาะ
หมู่ 11 บ้านป่าเต้า
หมู่ 12 บ้านน้ำสอด(ใหม่)
หมู่ 13 บ้านดวงคำ
หมู่ 14 บ้านประดู่

Ngob
อำเภอทุ่งช้าง

หมู่ 1 บ้านงอบศาลา
หมู่ 2 บ้านห้วยสะแตง
หมู่ 3 บ้านภูคำ
หมู่ 4 บ้านทุ่งสุน
หมู่ 5 บ้านงอบเหนือ
หมู่ 6 บ้านน้ำลาด
หมู่ 7 บ้านขุนน้ำลาด
หมู่ 8 บ้านงอบใต้
หมู่ 9 บ้านงอบกลาง
หมู่ 10 บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง
หมู่ 11 บ้านมณีพฤกษ์

Pon
อำเภอทุ่งช้าง

หมู่ 1 บ้านน้ำเลียง
หมู่ 2 บ้านไร่ไทรงาม
หมู่ 3 บ้านหล่ายทุ่ง
หมู่ 4 บ้านหนองคำ
หมู่ 5 บ้านใหม่
หมู่ 6 บ้านปอน
หมู่ 7 บ้านป่าเปือย
หมู่ 8 บ้านเฉลิมราช

History

ทุ่งช้างน่าน

ทุ่งช้าง เป็นอำเภอเล็กๆ ทางตอนเหนือของน่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม

ทุ่ ง ช้ า ง มีประวัติศาสตร์การสู้รบที่ยาวนาน คือสงครามอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางความทางคิด อุดมการณ์ ลัทธิการปกครอง ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่แทรกซึมเพื่อหวังทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ทวีความรุนแรง ตั้งแต่ พ.ศ.2513 จนถึง พ.ศ. 2518 ชาวไทยที่รักชาติต้องพลีชีพปกป้องผืนแผ่นดินไทยมากมายถึง 600 กว่าคน ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในปัจจุบันชาวทุ่งช้างมีวิถีชีวิตที่สุขสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงาม อากาศบริสุทธิ์ ผู้คนมีอัทธยาศัยไมตรี ราษฎรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ถึงแม้จะประกอบด้วยราษฎรหลากหลายเชื้อสายเผ่าพันธ์ เช่น ไทยเหนือ ไทลื้อ ม้ง ขมุ ลัวะ เย้า ถิ่น แต่ทุกชนเผ่าก็อยู่อาศัยร่วมกันในผืนแผ่นดินนี้อย่างสุขสงบ ไม่เคยมีปัญหาด้านการปกครอง

0 +
ประชากรชาย
0 +
ประชากรหญิง
0 +
จำนวนครัวเรือน
0 +
ประชากรทั้งหมด


error: Content is protected !!